CONTACT‎ > ‎RESUME‎ > ‎EDUCATION‎ > ‎COLUMBIA UNIVERSITY‎ > ‎

Chinese


Click on any column title to sort
No. ▾RadicalVariantsSimplified RadicalChinese NameEnglish NameStroke Count
1  yi1one1
2  gun3line1
3  zhu3dot1
4丿(fu2), (yi2) pie3slash1
5(yin3),  yi4second1
6  jue2hook1
7  er4two2
8  tou2lid2
9 ren2man2
10  er2legs2
11  ru4enter2
12 ba1eight2
13  jiong3down box2
14  mi4over2
15  bing1ice2
16  ji1table2
17  qu3open box2
18 dao1knife2
19  li4power2
20  bao1wrap2
21  bi3spoon2
22  fang1right open box2
23  xi3hiding enclosure2
24  shi2ten2
25  bu3mysticism2
26  jie2seal2
27  han4cliff2
28  si1private2
29  you4again2
30  kou3mouth3
31  wei2enclosure3
32  tu3earth3
33  shi4scholar3
34  zhi3 (top)go3
35  sui1 (bottom)go slowly3
36  xi4evening3
37  da4big3
38  nü3woman3
39  zi3child3
40  mian2roof3
41  cun4inch3
42  xiao3small3
43 wang1lame3
44  shi1corpse3
45  che4sprout3
46  shan1mountain3
47 (gui4) chuan1river3
48  gong1work3
49  ji3oneself3
50  jin1turban3
51  gan1dry3
52  yao1short thread3
53广  yan3dotted cliff3
54  yin3long stride3
55  gong3two hands3
56  yi4shoot3
57  gong1bow3
58 ji4snout3
59  shan1bristle3
60  chi4step3
61 xin1heart4
62  ge1halberd4
63  hu4door4
64 shou3hand4
65  zhi1branch4
66 pu1rap4
67  wen2script4
68  dou3dipper4
69  jin1axe4
70  fang1square4
71  wu2not4
72  ri4sun4
73  yue1say4
74  yue4moon4
75  mu4tree4
76  qian4lack4
77  zhi3stop4
78  dai3death4
79  shu1weapon4
80  mu2do not4
81  bi3compare4
82  mao2fur4
83  shi4clan4
84  qi4steam4
85 shui3water4
86 huo3fire4
87 zhao3claw4
88  fu4father4
89  yao2double x4
90 qiang2half tree trunk4
91  pian4slice4
92  ya2fang4
93 niu2cow4
94 quan3dog4
95  xuan2profound5
96 yu4jade5
97  gua1melon5
98  wa3tile5
99  gan1sweet5
100  sheng1life5
101  yong4use5
102  tian2field5
103  pi3bolt of cloth5
104  chuang2sickness5
105  bo4dotted tent5
106  bai2white5
107  pi2skin5
108  min3dish5
109  mu4eye5
110  mao2spear5
111  shi3arrow5
112  shi2stone5
113 shi4spirit5
114  rou3track5
115  he2grain5
116  xue4cave5
117  li4stand5
118 zhu2bamboo6
119  mi3rice6
120 mi4silk6
121  fou3jar6
122 wang3net6
123  yang2sheep6
124  yu3feather6
125  lao3old6
126  er2and6
127  lei3plow6
128  er3ear6
129  yu4brush6
130  rou4meat6
131  chen2minister6
132  zi4self6
133  zhi4arrive6
134  jiu4mortar6
135  she2tongue6
136  chuan3oppose6
137  zhou1boat6
138  gen4stopping6
139  se4color6
140 cao3grass6
141  hu1tiger6
142  chong2insect6
143  xue3blood6
144  xing2walk enclosure6
145 yi1clothes6
146 ya4west6
147 jian4see7
148  jue2horn7
149 yan2speech7
150  gu3valley7
151  dou4bean7
152  shi3pig7
153  zhi4badger7
154 bei4shell7
155  chi4red7
156  zou3run7
157  zu2foot7
158  shen1body7
159 che1cart7
160  xin1bitter7
161  chen2morning7
162 chuo4walk7
163(right) yi4city7
164  you3wine7
165  bian4distinguish7
166  li3village7
167  jin1gold8
168 chang2long8
169 men2gate8
170(left) fu4mound8
171  dai4slave8
172  zhui1short tailed bird8
173  yu3rain8
174  qing1blue8
175  fei1wrong8
176  mian4face9
177  ge2leather9
178 wei2tanned leather9
179  jiu3leek9
180  yin1sound9
181 ye4leaf9
182 feng1wind9
183 fei1fly9
184shi2eat9
185  shou3head9
186  xiang1fragrant9
187 ma3horse10
188  gu3bone10
189  gao1tall10
190  biao1hair10
191  dou4fight10
192  chang4sacrificial wine10
193  li4cauldron10
194  gui3ghost10
195 yu2fish11
196 niao3bird11
197  lu3salt11
198鹿  lu4deer11
199 mai4wheat11
200  ma2hemp11
201  huang2yellow12
202  shu3millet12
203  hei1black12
204  zhi3embroidery12
205 min3frog13
206  ding3tripod13
207  gu3drum13
208 shu3rat13
209  bi2nose14
210 qi2even14
211 齿chi3tooth15
212 long2dragon16
213 gui1turtle16
214  yue4flute17

A WWW.YELLOWBRIDGE.COM


Comments